Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: De Verfspuiter

Contactpersoon: Jasper Post

Adresgegevens: Aagje Dekenstraat 29, 2135RJ HOOFDDORP

Tel.: 0651723238

E-mail: afplakbedrijf.jasper@gmail.com

KvK-nummer: 64048705

Rekeningnummer: NL05INGB 0006 5310 37


Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze voorwaarden.

1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.

1.3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werk.

1.4. Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken zaken.

1.5. Meerwerk: al het werk dat buiten de overeenkomst valt, waaronder extra werk ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.


Artikel 2 – Werkingssfeer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemer en opdrachtgever, tenzij hier uitdrukkelijk van is afgeweken.


Artikel 3 – Offertes

3.1. Aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend. De Verfspuiter is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk, telefonisch of per e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering is begonnen.

3.2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs: de daadwerkelijk door De Verfspuiter of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door De Verfspuiter gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3. Alle door De Verfspuiter opgegeven prijzen zijn voor consumenten inclusief B.T.W. en voor aannemers/bedrijven exclsusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden, materiaalkosten, steigerhuur, vergunningskosten en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene extreme kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.4. Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de website vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de websites voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.5. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Verfspuiter is gerechtigd om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven die voor De Verfspuiter kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan De Verfspuiter te voldoen.

3.6. De voor de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water zijn in de opgegeven prijzen niet begrepen en komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.7. Bij offertes voor werkzaamheden aan de buitenzijde van een pand, wordt er door De Verfspuiter van uit gegaan, dat zij om niet gebruik kan maken van de aanwezige voorzieningen ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3.8. Een prijsofferte is geldig voor één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 – Opdrachten

4.1. Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. De Verfspuiter is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangende wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig ter kennis worden gebracht. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.3. De Verfspuiter behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

4.4. De opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht de overeenkomst ten dele of geheel op te zeggen. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd welke overeenstemt met de reeds uitgevoerde werkzaamheden/gemaakte kosten.

4.5. Een overeengekomen opdracht kan tot maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de aanvang worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever 20% van het overeengekomen factuurbedrag verschuldigd.


Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1. Oponthoud of vertraging komt niet voor rekening van De Verfspuiter, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

5.2. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende termijn. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

5.3. Indien overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren.

5.4. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met De Verfspuiter voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft De Verfspuiter het recht de nakoming van al haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en/of de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden.

5.5. De Verfspuiter is gerechtigd zonder bericht of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door een derde.

5.6. De Verfspuiter verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.7. De ondergrond zoals de opdrachtgever deze levert wordt aangenomen als basis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.8. De hoeveelheid vocht in het opgeleverde stucwerk door een ander dan de opdrachtnemer mag maximaal 4% bedragen. Bij overschrijding van dit percentage is De Verfspuiter niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in het opgeleverde schilderwerk.

5.9. Wanneer De Verfspuiter te laat met de opdracht kan starten door omstandigheden die aan de opdrachtgever toe te rekenen zijn (denk aan het niet verschaffen van informatie over een opengebroken weg waardoor er op een andere locatie geparkeerd dient te worden – foutieve informatie met betrekking tot de vochtigheidsgraad van de te berwerken wanden, etc.), wordt er €35,- per persoon, per uur extra in rekening gebracht.


Artikel 6 – Klachten en garantie

6.1. De Verfspuiter is niet aansprakelijk voor druk, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan.

6.2. Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

6.3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan De Verfspuiter worden gemeld, terwijl gebruik dat de schade zou kunnen verergeren, zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

6.4. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na oplevering.

6.5. Indien De Verfspuiter een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen.

6.6. De Verfspuiter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.7. Op de natuurlijke werking van materialen wordt door De Verfspuiter geen garantie gegeven.

6.8. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft De Verfspuiter niet; met name zal De Verfspuiter in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.9. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.10. De Verfspuiter is gehouden deugdelijke producten te leveren en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door haar geleverde/verwerkte producten; desondanks is De Verfspuiter nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant of leverancier van de geleverde producten verstrekte garantie.

6.11. De garantie vervalt indien:

a. de gebruiks-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;

b. schade is ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden;

c. Er geschilderd/gespoten wordt met door opdrachtgever aangeleverde verf en/of materialen.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De Verfspuiter draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door De Verfspuiter te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2. In geen geval aanvaardt De Verfspuiter aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldigheid of onvoorzichtig gebruik of onderhoud.

7.3. Indien een opdracht tot levering of uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 8 – Betaling

8.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke De Verfspuiter moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

8.3. De Verfspuiter heeft het recht te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.


Artikel 9 – Geschillen

Op alle overeenkomsten en transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.